مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری اشا با مجوز رسمی از دانشگاه ایران بشماره 21063/140/ ص/93

خدمات پاراکلینیکی

گفتار درمانی

خدمات موردی

ارائه خدمات گفتار درمانی در منزل شما

اطلاعات بیشتر

فیزیوتراپی

خدمات موردی

ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل شما

اطلاعات بیشتر

رادیوگرافی

خدمات موردی

اطلاعات بیشتر

انجام خدمات آزمایشگاهی

خدمات موردی

نمونه گیری و ارسال جواب آزمایشات به منزل یا محل کار شما

اطلاعات بیشتر