مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری اشا با مجوز رسمی از دانشگاه ایران بشماره 21063/140/ ص/93

اخبار

اهدا لوح تقدیر و جوائز کارکنان نمونه

کارکنان نمونه سال 1395 مرکز پرستاری پروانه سفید معرفی شدند.

اطلاعات بیشتر